دین وزندگی

فعالیت پیرامون آموزه های دینی وقرآن و فلسفه باگرایش آموزشی

دین وزندگی - سؤالات متن دين وزندگي (3)

داودی
دین وزندگی فعالیت پیرامون آموزه های دینی وقرآن و فلسفه باگرایش آموزشی

سؤالات متن دين وزندگي (3)

سؤالات متن درس اول

 

۱ـ نیازهای بنیادین انسان را نام ببرید ؟

۲ـ نيازهاي بنيادين انسان باهم پيونددارند.      ص                   غ         

۳ـ منظور از درک هدف زندگی بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۴ـ همه ما از اضطراب و تشویش نگرانیم . این موضوع کدام نیاز را در وجود ما بیان می کند؟

۵ـ منظور از درک درست از آینده خویش بعنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان چیست ؟

۶ـ عکس العمل ما در مقابل درجا زدن و تکرار احساس نیاز به کدام اصل را در ما اثبات می کند ؟

۷ـ این باور که انسان نیاز به جامعه ای عدالت جو دارد چه آثاری از خود به جا می گذارد ؟

۸ـ کشف راه درست زندگی را به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان توضیح دهید؟

۹ـ چرا گفته می شود کشف راه درست زندگی جامع تمامی نیازها ی بنیادین انسان است ؟

۱۰ـ كدام نيازجامع همه نيازهاي انسان است؟

الف)داشتن جامعه عدالتجو                              ب) داشتن امنيت خاطر

ج)داشتن هدفي والا                                       د)داشتن راه صحيح زندگي

 

۱۱ـ پاسخ به سؤالات اساسی انسان چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

۱۲ـ (هر پاسخ به سؤالات اساسی باید جامع و شامل باشد )در این مورد توضیح دهید .

۱۳ـ هرپاسخ مشكوك به نيازهاي بنيادين نيازمند............... است.

۱۴ـ  آیا می توان برای هر نیاز پاسخی جدا و مستقل از نیازهای دیگر تدارک دید ؟ توضیح دهید .

۱۵ـ چه هنگام دستگاه تفکر و اندیشه ما حکم قطعی  و مطمئنی ارائه خواهد داد ؟

۱۶ـ اگردرموضوعي اطلاعات صحيح ولي ناقص دراختيارعقل قرارگيرد.....

الف)عقل نمي تواندهيچ حكمي بدهد                ب)عقل،حكم مشكوك مي دهد

ج) عقل به حكمي كامل وجامع نمي رسد           د) حكم عقل غلط وگمراه كننده است

 

 

سؤالات متن درس دوم

 

۱ـ آيات زيررامعني كنيد.

الف)ربنا الذي اعطي كلَّ يءٍخَلقه ثمَّ هدي.

ب) الَّذي خَلَقَ فَسَوّي والَّذي قدَّرَ فهَدي.

 

۲ـ وقتي فرعون ازموسي پرسيد(پروردگارتوكيست)موسي چه گفت؟

۳ـ حكمت الهي ايجاب مي كندكه هيچ موجودي .................... خلق نشود.

۴ـ خداوندخالقي است حكيم يعني .........................................................

۵ـ هريك ازآيات وعبارات سمت راست رابه پاسخ صحيح درقسمت چپ وصل كنيد.

خداوند هرموجودي راكه مي آفريندهدايت مي كند.                     پيروي آگاهانه

الذي خلق فسوي                                                                             هدايت خاص

هدايت موجودات باساختمان وجودي آن هاتناسب دارد.                               نظم

ولاتقف ماليس لك به علم                                                                    هدايت عام

 

۶ـ ارتباط هدایت و هدف را بیان کنید ؟

۷ـ هدايت يك اصل.................... درنظام خلقت است.

۸ـ در مورد تناسب بین خلقت و هدف ( یا هدایت ) توضیح دهید

۹ـ چه عاملی باعث تمایز بین انسان با موجودات دیگر شده است ؟

 

۱۰ـ حجت آشكارخدابربندگان عقل انسان هااست.    ص                  غ             

۱۱ـ اشاره قرآن به توانائی تفکر انسان به چه عناوینی در قرآن یاد شده است ؟

۱۲ـ وسيله فهم پيام الهي ........... است.

۱۳ـ درمعارف قرآن ازآن به حجت پنهان يادشده است.

الف) عقل                       ب)انبياء               ج) حكمت               د)علم

۱۴ـ معارف وحقايق ديني درپرتوچه چيزي شناخته مي شود.

الف) عبادت وبندگي        ب) عقل وتعقل        ج)علم ودانش       د)قرآن وحديث

 

 

سؤالات متن درس سوم

 

۱ـ معنی فطرت در لغت واصطلاح چیست؟

۲ـ ویژگی های فطری انسان (مشترک) را نام برید؟

۳ـ چراخداوندبراي همه انسان ها يك دين واحد ارسال كرده است؟

۴ـ چهارمورداز محور های اصلی برنامه ی پیامبران را بنویسید؟

۵ـ علل آمدن پیامبران را نام ببريد؟

۶ـ پيام آيه زيررابنويسيد.

وماارسلنامِن رسولٍ الّابِلِسانِ قَومِه لِيبيِّنَ لهُم .

 

۷ـ آيات زيرراترجمه كنيد.

الف)انَّ الدّينَ عنداللهِ الاسلامُ.

ب) وَمَن يَكفُربآياتِ اللهِ فاِنَّ اللهَ سريعُ الحسابِ.

 

۸ـ كدام موردجزء محورهاي اصلي برنامه هاي پيامبران نيست؟

الف)عبادت وبندگي خدا                      ب) دنياگريزي وآخرت گرايي              

 ج) برپايي نظام عادلانه اجتماعي           د)ايمان به خداي يگانه

۹ـ يكي ازعلل آمدن پيامبران متعدد ( پايين بودن سطح درك انسان هاي اوليه است) آن راتوضيح دهيد؟

۱۰ـ چگونه حفظ قران ازتحريف ،دليلي براي ختم نبوت است؟

۱۱ـ آیا تعدد پیامبران به معنای تعدد واختلاف در دین واصول دعوت آنان است.؟

۱۲ـ چرا تعلیمات پیامبران پیشین به فراموشی سپرده می شد ؟

۱۳ـ پیامبران تبایغی چه کسانی بودند

۱۴ـ ابتدائی بودن سطح فرهنگ و عدم توسعه کتابت باعث بوجود آمدن چه مشکلی شده بود ؟

 

۱۵ـ اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد با یک مثال توضیح دهيد؟

 

۱۶ـ تبلیغ دائم و مستمر چه تأثیری در یک دعوت دارد ؟

۱۷ـ لازمه استقراروماندگاري يك دعوت ....................... است.

 

۱۸ـ تعددپيامبران به معناي تعدد دردين است. ص                      غ          

۱۹ـ ویژگی های پیامبران را نام ببرید؟

۲۰ـ اگرپيامبري دردريافت وابلاغ وحي معصوم نباشد چه مشكلي پيش مي آيد؟

۲۱ـ مصونیت پیامبر از کناه به چه صورعت است ؟آیا یک مانع بیرونی پیامبران را از ارتکاب گنا ه باز می دارد یا خود به اختیار به سمت گناه می روند؟

۲۲ـ از تعبیر « خاتم النبیین » د رآیات قرآن چه برداشتی دارید ؟

۲۳ـ چهار دلیل برای امدن پیامبر خاتم وجود دارد آنها را نام ببرید .

۲۴ـ چرا قرآن کریم از تحریف محفوظ ماند.؟

۲۵ـ وجود امامان معصوم یکی دیگر از دلایل خاتمیت است در این مورد توضیح دهید .

 

۲۶ـ يك عامل بيروني پيامبران رااز ارتكاب به گناه وخطابازمي دارد.

   ص              غ     

۲۷ـ امامان همه مسئوليت هاي پيامبرراجز .................................... به عهده دارند.

۲۸ـ دین اسلام منطبق با نیازهای متغیر زمان است تا بتواند  تمام نیازهای انسانها را پاسخگو باشد برای این منظور چه پیش بینی هایی را در نظر گرفته است ؟

۲۹ـ چگونه می توان با مراجعه به قرآن وسیره سنت پیشوایان دین به سوال ها ونیاز های جوامع در همه دوران ها پاسخ داد.؟

۳۰ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن چگونه به عنوان راهی برای پاسخ گویی به نیازهای زمان در نظر گرفته شده است ؟

۳۱ـ قاعده " لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام" یعنی چه ؟ با مثال توضیح دهید؟

۳۲ـ كدام مورد،ازويژگي دين اسلام كه سبب (انطباق آن بانيازهاي متغيرزمان مي شود)نيست؟

الف) دادن اختيارات خاص به حاكم اسلامي      ب) تقدم شكل وظاهربرروح ومعنا

ج) وضع اصول وقواعدكلي                    د)توجه به نيازهاي ثابت وپايدارانساني

 

 

سؤالات متن درس چهارم

 

۱ـ آيات زيررامعني كنيد.

الف)فاِن لم تفعلوا ولن تفعلوا

ب) وادعوا شهداء كم مِن دون الله اِن كنتم صادقين

ج) فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه  وادعوا شهداء

 

۲ـ پيام آيه زيررابنويسيد.

فاتوا بِسورةٍ مِن مثلِه وادعوا شهداء مِن دون الله اِن كنتم صادقين.

 

۳ـ دو ویژگی ممتاز قرآن کریم را نام ببرید .

۴ـ معجزه را تعریف کنید.

۵ـ انبياءالهي حقانيت خودراازطريق .............. به مردم ثابت مي كردند.

۶ـ بعضی از معجزات حضرت موسی(ع) وعیسی(ع) را بویسید

۷ـ تحدی ،اعجاز قرآن را چگونه اثبات می کند ؟

۸ـ از کجا می توان پی برد که قرآن دلیل حقانیت پیامبر اسلام (ص) است؟

 

۹ـ کتاب های قبلی پیامبران جزو معجزات ان ها محسوب می شد. ص                 غ     

۱۰ـ جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید؟

۱۱ـ رسايي درمعناباوجودايجازواختصارمربوط به كدام جنبه اعجازقرآن مي باشد؟

الف) اعجازلفظي                            ب) اعجازمعنوي     

  ج) اعجازمحتوايي                          د) اعجازعلمي

۱۲ـ نشانه های لفظی وظاهری قرآن را بنویسید

۱۳ـ منع گوش دادن به آیات قرآن از طرف مشرکان ببیشتر  به کدام جنبه اعجاز قرآن اشارت دارد؟

۱۴ـ نشانه های محتوایی ومعنایی قرآن را نام ببرید؟

۱۵ـ توضیح دهید قرآن در عین نزول تدریجی دارای انسجام درونی است، یعنی چه؟

۱۶ـ اگر آیات قرآن از جانب غیر خدا بود در آن کدام مشکل بروز می کرد ؟ این نکته به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد ؟

۱۷ـ چرا قرآن تحت تاثیر فرهنگ وعقاید زمانه قرار نگرفت؟

۱۸ـ فرهنگ عربستان که آمیخته ای از خرافات و عقاید نادرست بود با  قرآن کریم  چگونه برخورد کرد ؟

۱۹ـ جامعیت وهمه جانبه بودن قران را توضیح دهید؟

 

۲۰ـ «قرآن فقط از امور معنوی و رابطه ی انسان با خدا سخن نمی گوید بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان و ارتباطات  اجتماعی نیز سخن می گوید » از این مطلب چه برداشتی دارید ؟

 

۲۱ـ تازگی وشادابی دائمی قرآن یعنی چه؟

۲۲ـ قرآن راباآثارديگردانشمندان ازدوجهت مقايسه كنيد؟

 

 

سؤالات متن درس پنجم

 

۱ـ آيات زيررامعني كنيد.

الف) يتلواعليهم ءاياته وَيُزكّيهم ويُعلِّمهُم الكتابَ وَالحكمة

ب) وَمَن يَعصِ الله وَرسوله فقدضلالاً مبيناً.

 

۲ـ برنامه هدایت الهی ورسالت پیامبر جند قلمرو را در بر می گرفت؟ آنها را نام ببرید .

 

۳ـ رسالت رسول خدا(ص)فقط دريافت وابلاغ وحي به مردم بود.ص                 غ     

۴ـ کاتبان وحی وحافظان وحی چه کسانی بودند؟

۵-(( حضرت رسول اکرم ( ص) آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون کم و زیاد به مردم می رساند ))این موضوع مربوط به کدام یک از قلمروهای رسالت ایشان می باشد .

۶ـ تنظیم وتدوین آیات وسوره های قرآن کریم توسط چه کسانی انجام می گرفت؟

۷ـ به نویسندگان وحی ............و به حفظ کنندگان آیات قرآن .............می گویند .

۸ـ اولين وبرترين كاتب وحافظ وحي ........................ بود.

۹ـ در عصر پیامبر وظیفه تفسیر وتبیین قرآن کریم بر عهده ی که بود؟

۱۰ـ اولين ومعتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي چيست؟

۱۱ـ اولين وبزرگترين معلم قرآن .......................... بوده است.

۱۲ـ ولایت ظاهری پیامبر را توضیح دهید.؟

۱۳ـاز جامعیت دین اسلام چگونه پی به ولایت ظاهری حضرت رسول اکرم ( ص) می بریم ؟

۱۴ـ امام با قر (ع) چه چیز هایی را به عنوان پایه های استواراسلام معرفی کرده است؟

۱۵ـ براساس روايت معصومين مهم ترين پايه اسلام چيست؟

الف) نماز                  ب) روزه                   ج) ولايت                د) زكات

 

۱۶ـ جامعه عدالت جو چگونه امکان تحقق دارد ؟ از این موضوع در رابطه با گستره رسالت رسول اکرم (ص) نتیجه بگیرید ؟

۱۷ـ چرا اطاعت از دستورهای خداوند یا کسانی که او معین کرده است ضروری وواجب است؟

۱۸ـ اجرای هر قانون و پیروی از هر کس چه هنگام صحیح می باشد ؟

۱۹ـ طاغوت کیست ومراجعه به او چه حکمی دارد؟

۲۰- بالاترین و برترین مقام پیامبر اسلام (ص)چیست ؟ توضیح دهید .
۲۱ـ ولایت اختصاصی  خداوند شامل چه کسانی می شود؟

۲۲ـ چه کسانی می توانند ولایت معنوی پیامبر را درک کنند؟

۲۳ـ آیا نقش پیامبر از نقش فرشتگان رفیع تر است؟

 

سؤالات متن درس ششم

 

۱ـ آيه شريفه (ياايهاالذين ءامنوا اطيعوا الرسول واولي الامرمنكم) راترجمه كرده وپيام آن رابنويسيد؟

۲ـ کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ایشان ادامه نمی یابد؟ چرا؟

۳ـ راه حل دین اسلام برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در همه زمانها چیست ؟

۴ـ چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود بلکه بیش ترهم می شود ؟

۵ـ چرا باید امام از همه ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) برخوردار باشد ؟

۶ـ تنها کسی که می تواند امام را تعیین کند کیست؟ واز چه طریقی این کار را انجام می دهد ؟

۷ـ ييامبراكرم ازمرگ چه كسي به مرگ جاهليت تعبيركرده است؟

۸ـ پيامبراكرم(ص)درموردضرورت شناخت امام عصر چه فرموده است؟

۹ـ به راههای تعیین امام از طریق قرآن فقط اشاره کنید .

۱۰ـ چگونه از آیه ی ولایت برای تعیین امامت حضرت علی ( علیه السلام) استفاده می شود؟

۱۱ـ آيه ولايت رانوشته وترجمه كنيد؟

۱۲ـ آيه تطهير رانوشته وترجمه كنيد؟

۱۳ـ عبارات سمت راست رابا كشيدن خط به پاسخ هاي درست درسمت چپ وصل نماييد.

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية                   ولايت علي(ع)

حديث منزلت                                                                                    ضرورت شناخت امام

انماوليكم الله ورسوله                                                                         جانشيني علي(ع)

 

۱۴ـ پیامبر اسلام (ص) در پاسخ ام سلمه که تقاضای ورود در جمع خاندان پیامبر اسلام (ص) را داشت چه فرمود ؟ از این موضوع استفاده کنید و امامت پس از رسول خدا را ثابت کنید ؟

۱۵ـ حديث جابردلالت بركدام موردزيردارد؟

الف)امامت دوازده گانه                                        ب)رهبري ولي فقيه      

   ج)احترام به عترت                                           د)ولايت علي (ع)

 

۱۶ـ رسول خدادرپاسخ جابر درباره اولوالامرچه فرمود؟

۱۷ـ از حدیث منزلت استفاده کنید و امامت حضرت علی (ع)‌را بلافاصله پس از پیامبر اسلام (ص) مشخص نمائید.

 

۱۸ـ من کنت مولاه  .................................

الف)اين حديث راتكميل نماييد؟

ب)آنراترجمه كنيد؟

ج)حديث ازكيست؟

د)درچه واقعه اي بيان شده وبه چه امري اشاره مي كند؟

 

۱۹ـ آيات زيرراترجمه كنيد.

الف)اِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

ب)بمااُنزل اليك وماانزل من قبلك

ج) ويريدُالشيطانُ اَن يُضِلَّهم ضلالاًبعيداً

           

سؤالات متن درس هفتم

 

۱ـ آيات زيرراترجمه كنيد.

الف)هذابيان للناس وهدي وموعظة للمتقين

ب) وليعلم الله الذين ءامنوا ويتّخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين

 

۲ـ بعدازرحلت پيامبر(ص)چه انحرافي درجامعه اسلامي رخ داد؟

۳ـ حضرت علي(ع)چه مدتي حكومت ورهبري رابرعهده داشت؟

الف)پنج سال ونه ماه                                          ب)چهارسال ونه ماه

ج)۱۲سال                                                        د)۲سال

۴ـ مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا(ص) مسلمانان را تهدید می کرد چه بو د؟

 

۵ـ درفرهنگ ديني نظام حكومت اسلامي برمحورامامت استواراست. 

   ص                   غ      

۶ـ چه كسي و در چه سالي خلافت رسول خدا را به سلطنت تبديل كرد؟

الف) معاويه - سال چهلم                           ب) كعب الاحبار - سال دهم          

 ج) يزيد-  سال شصت هجري                    د ) معاويه - سال دهم هجري

۷ـ چهارموردازآثارسوء ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبررابنويسيد؟

۸ـ مهمترين مسائل ومشكلات اجتماعي وفرهنگي عصر پس از پيامبر اکرم (ص) چه چيزهايي بود؟

۹ـ نقش علماي اهل كتاب رادرتحريف انديشه هاي اسلامي بعدازرحلت پيامبربيان كنيد؟

۱۰ـ معرفی رسول اکرم (ص) به عنوان اسوه پاسخ به کدام یک از نیازهای مردم می باشد ؟

۱۱ـ پيامبرخدا(ص)حكومتش رابرپايه ........................بناكرد.

۱۲ـ معياربرتري درحكومت رسول(ص) چه بود؟

 

سؤالات متن درس هشتم

 

۱ـ آيه زيرراترجمه كرده وپيام آنرابنويسيد؟

قل لااسا لكم عليه اجرا الاالمودة في القربي.

 

۲ـ امامان در شرایط سخت حکومت ها ی جائر زمان چگونه مسئولیتهای خود را انجام می دادند ؟

۳ـ مسئوليت هاي سه گانه مقام امامت كدامند؟

۴ـ ائمه اطهاربراي تحقق مسئوليت مرجعيت علمي خودچه اقداماتي انجام دادند؟

 

۵ـ تعليم وتفسيرقرآن كريم ازابعادمرجعيت علمي امامان است.ص                      غ     

۶ـ حفظ سخنان وسيره پيامبر(ص)ازابعاد.......................ائمه اطهاراست.

۷ـ وجود کتابهایی چون نهج البلاغه و غررالحکم و صحیفه سجادیه و کافی و تهذیب و استبصار و...نشانه چیست ؟

۸ـ كتاب(غررالحكم ودررالكلم)ازكيست؟

الف)امام صادق(ع)        ب)امام سجاد(ع)       ج)امام علي(ع)         د)امام باقر(ع)

 

۹ـ هريك ازكتب زيرمتعلق به كيست؟

صحيفه سجاديه                                               تهذيب

كافي                                                            استبصار

من لايحضره الفقيه

۱۰ـ چرا امامان با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند ؟

۱۱ـ امامان علیهم السلام در مبارزه با حاكمان از اصولی پیروی می کردند .آنها را نام ببر ید ؟

۱۲ـ از نظر امامان راه رهایی از دست حاكمان طاغوتي چیست ؟

۱۳ـ ائمه اطهارمعتقدبودندكه عامل اصلي حكومت جباران وستمگران ...................... است.

۱۴ـ تقیه را تعریف کنید ؟

۱۵- اصل تقيه كه يكي از شيوه هاي مبارزه با حاكمان مي باشد از زمان كدام معصوم آغاز شد؟

الف – پيامبر اسلام                           ب – امام سجاد (ع)     

 ج – امام صادق (ع)                        د – امام باقر(ع)

 

۱۶ـ ولایت معنوی امام بر چه کسانی تأثیر گذار است ؟

۱۷ـ مقام ومنزلت انسان های بافضیلت ناشی ا ز چیست ؟

۱۸ـ ائمه اطهار با برخورداری از ...............تلاش کردند چهره ی واقعی اسلام را به نمایش بگذارند .

۱۹ـ از روش های متفاوت ائمه اطهار چه درسی می گیریم ؟

۲۰ـ اسوه قرار دادن ائمه اطهار باید با .............................................آنان همراه باشد .

 

سؤالات متن درس نهم

 

۱ـ حضرت مهدي(عج) دوازدهمين امام درنيمه .............. سال ................. درشهر..............  متولدشد.

۲ـ امام حسن عسگری (ع) در ارتباط با امام مهدی (عج) چه وظایفی بر عهده داشتند ؟

۳-غيبت صغري .............. سال طول كشيد.

۴ـ نواب اربعه چه كساني هستند؟

۵ـ علت غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چیست ؟

۶ـ سبب اصلي محروميت مردم ازوجودحضرت حجت(عج)چيست؟

۷ـ آيه شريفه(انّ الله لايُغيِّرمابِقومٍ حتّي يُغيّروامابِاَنفسهم)پيرامون كدام موضوع بحث وگفتگومي كند؟

الف)سنت هاي حاكم برجامعه                                   ب)استمرارامتحان الهي

ج) نعمت هاي بي پايان الهي به مردم                           د)هوي وهوس مردم

۸ـ غیبت در مقابل کلمه ظهور است یا حضور ؟ توضیح دهید .

۹ـ امیرالمؤمنین علی (ع) حضور امام (عج) را در جامعه چگونه بیان می نماید ؟

۱۰ـ امام مهدی (عج) غیبت خود را چگونه توصیف می کند؟

۱۱ـ بخش اصلی رهبری امام مربوط به قلمرو....................... می باشد .

۱۲ـ حفاظت و یاوری امام زمان (عج) از چه راههایی انجام می شود ؟

۱۳ـ چه شرایطی برای ظهور امام زمان (عج) لازم است ؟

۱۴ـ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله )مي فرمايد:مًثًل ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مًثًل .........................است .

۱۵ـ چه تعدادازياران امام زمان (عج) اززنان هستند؟

الف) ۴۰                ب)۱۳               ج)۵۰                د)۱۲

 

 

۱۶ـ هسته مركزي ياران امام زمان ،سيصدودوازده نفربه تعدادياران پيامبر(ص)درجنگ بدرهستند. ص                       غ     

۱۷ـ امام صادق (ع) ویژگیهای یاران امام عصر (عج) را چگونه بيان می کند ؟

۱۸ـ چگونه می توان به استواری ، پاکی ، ساده زیستی ، عفت ، وفای به عهد ، صداقت ، پولاد دلی ، ... که از ویژگیهای یاران امام غایب است دست یافت ؟

 

سؤالات متن درس دهم

 

۱ـ آيات زيررامعني كنيد.

الف)هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق

ب)ونجعلهم ائمةً ونجعلم الوارثين

 

۲ـ اعتقاد به منجی در زندگی روزمره انسانها چه تأثیری می گذارد ؟

۳ـ عقيده به موعودو................... دراسلام وبه خصوص در ................... اعتقادي عميق واستواراست.

۴ـ نتیجه نهایی مبارزه حق وباطل چیست ؟

۵ـ اعتقاد یهود و مسیحیان و زرتشتیان را در مورد آمدن منجی بنویسید.

۶ـ عقيده مسلمانان اهل سنت درموردمنجي آخرالزمان رابنويسيد؟

۷ـ اعتقادشيعه درموردمنجي موعودچيست؟

۸ـ معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) چه فوایدی دارد ؟

۹ـ آیا طولانی بودن عمر امام (عج) از نظر عقلی قابل قبول هست یا نه ؟ توضیح دهید .

۱۰ـ انتظار چیست ؟

۱۱ـ انتظار در شخص منتظر چه تأثیری دارد ؟

۱۲ـ ويژگي هاي جامعه منتظررابيان كنيد؟

۱۳ـ پویایی جامعه شیعه به چه عواملی بستگی دارد ؟

۱۴ـ دردوره غيبت چه مسئوليت هايي برعهده منتظران قراردارد؟

۱۵ـ چرا عصر غیبت عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست؟

۱۶ـ آنان که در عصر غیبت خود را آماده ظهور نکرده اند در زمان ظهور چه عکس العملی دارند؟

۱۷ـ پیروی  و تبعیت از امام در زمان غیبت به کدام جنبه زندگی اختصاص دارد ؟

۱۸ـ طبق فرمايش امام علي(ع)محبوب ترين كارهانزدخداوند.................است.

۱۹ـ برترين اعمال درزمينه قيام وانقلاب حضرت مهدي كدام است؟

الف)تشكيل حكومت اسلامي                                              ب)انتظارفرج

ج)همدردي باضعفا                                                          د)اجتهاددراحكام

 

سؤالات متن درس يازدهم

 

۱ـ غیبت صغری و غیبت کبری  را تعریف کنید .

۲ـ ولايت معنوي امام درعصرغيبت چگونه اعمال مي شود؟

۳ـ پاسخ دادن به مسائل جدید در عصر غیبت چگونه انجام می پذیرد ؟

۴ـ آیا مسؤلیتهای امام در دوره غیبت تعطیل می شود یا به گونه ای دیگر ادامه می یابد ؟

۵ـ تفقه به چه معني است؟فقيه كيست؟

۶ـ در عصر غيبت بنا به فرمان امام عصر(عج) مرجعيت علمي و ولايت ظاهري مسلمانان چگونه انجام مي گيرد؟

۷ـ در عصر غيبت مقام مرجعيت علمي در شكل ........................ادامه مي يابد.

۸ـ درعصرغيبت حكومت اسلامي درچهارچوب ..................... استمرارپيدامي كند.

۹ـ امام کاظم (ع) فقیه را چگونه معرفی کرده است ؟ مرگ آنها را با چه برابر دانسته است ؟

۱۰ـ در عصر غیبت وظایف مربوط به امام عصر با تکیه بر دو پشتوانه به فقها سپرده می شود آن دو پشتوانه چیست؟

۱۱ـ امام عصر در مورد رویدادهای جدید عصر غیبت به اسحاق بن یعققوب چه راه حلی را پیشنهاد کردند ؟

۱۲ـ وظیفه فقیهان در مسؤلیت مرجعیت علمی چیست ؟

۱۳ـ امام صادق (علیه السلام)  چه ویژگیهایی رابرای مرجع معرفی می کند ؟

۱۴ـ برای شناخت متخصص در دین چند راه وجود دارد ؟ کدام راه آن مطمئن تر است ؟

۱۵ـ (انتخاب آگاهانه مرجع نه تنها حق هر فرد بلکه وظیفه اوست )در مورد این جمله توضیح دهید ؟

۱۶ـ آن چه درانتخاب مرجع تقليدنقش اساسي دارد.................وتقواي اوست.

۱۷ـ تقليديعني مراجعه افرادي كه دراحكام ديني متخصص نيستندبه متخصصان ديني.

 

ص                        غ     

 

سؤالات متن درس دوازدهم

 

۱ـ ولي فقيه چگونه برگزيده مي شود؟

۲ـ يكي ازشرايط رهبري مقبوليت است دراين باره توضيح دهيد؟

۳ـ حكم رهبري كه مشروعيت نداردحكمي طاغوتي است وپيروي وتبعيت ازان حرام است.

 

ص                       غ     

۴ـ آیا اگر فقیه شرایط مربوط به رهبری را نداشته باشد نیابت از امام زمان را می تواند داشته باشد ؟توضیح  دهید .

۵ـ ميان انتخاب ولي فقيه ومرجع چه تفاوتي وجوددارد؟

۶ـ یکی بودن ولی و مرجع چه آثار مثبتی دارد ؟

۷ـ اگررهبري جامعه ومرجعيت علمي يكي نباشدآيامشكلي پيش مي آيد؟

۸ـ دمكراسي رايج درجهان هدف خودراتأمين ............................ مردم قرارداده است.

۹ـ براساس ديدگاه قرآن ،هدف اصلي حكومت اسلامي چيست؟

۱۰ـ دلیل موفقیت حکومت اسلامی آنگاه که با معیارها و ضوابط تعیین شده تشکیل شود ،چیست ؟

۱۱ـ سفارشهای حضرت علی (ع) به مالک اشتر را ارزیابی کرده و علت هر سفارش را بنویسید.:

الف- چرا باید با همه شهروندان دوست و مهربان باشد ؟.         

ب- برای جلوگیری کردن ازتکبر و خود بزرگ بینی چه راه حلی را پیشنهاد داده است ؟                         

ج-دوست داشتنی ترین چیزها باید سه شرط داشته باشد .آنها رانام ببرید؟

د-اهل عیب جویی را از خود دور کن زیرا.............................

رـ چرا مهرباني و محبت رهبر بايد شامل حال همه ي افراد جامعه باشد؟                           

۱۲ـ محور وحدت ملي،همبستگي اجتماعي واستقلال كشوركدام مورد است؟

الف)ولي فقيه             ب)حضورمردم         ج)رياست جمهوري           د)قانون

۱۳ـ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای مظاهر (نشانه های حضور ، رأی و اراده مردم چیست ؟       

۱۴ـ تشکیل حکومت اسلامی چگونه با حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) مرتبط می شود ؟

 

سؤالات متن درس سيزدهم

 

۱ـ پيام آيه شريفه(واصطنعتك لنفسي) پيرامون چه موضوعي است؟

۲ـ خداوندمتعال بهاي وجودانسان راچه مي داند؟

۳ـ چرا انسان كريم از انجام گناه پروا دارد؟

۴ـ چرا انسان کریم در صدد کوچک کردن دیگران نیست ؟

۵ـ تمایلات انسان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .

۶ـ تمايلات علي را................. وتمايلات داني را................. ناميده اند.

۷ـ مثالی بزنید که در آن مبارزه خود دانی و خود عالی را به تصویر بکشد .

۸ـ حديث (عظم الخالق في انفسهم فصغرمادونه في اعينهم)دروصف چه كساني است؟

الف)انسان هاي باكرامت                                               ب) خداشناسان       

ج) انسان هاي باشرافت                                                د) موارد الف وج

 

۹ـ پیام این آیه چیست ؟ ( مَن کانَ یُریدُالعِزَّة فَلِلّهِ العِزَّةُ )

۱۰ـ ترجمه ي آيه ي شريفه ي زير را تكميل كنيد:

ولله العزه جميعا  ولرسوله و للمؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون                

۱۱ـ یکی از راههای ماندگاری بر پیمان چیست ؟

۱۲ـ يكي از راههاي مبارزه باكژي هاوزشتي ها درجامعه ............. وجلوگيري ازتحقيرآنهاست.

 

سؤالات متن درس چهاردهم

 

۱ـ ارزشمندترین بنیاد اجتماعی نزد خداوند چیست ؟

۲ـ آيه ي شريفه ي زير را ترجمه ي كنيد آنگاه بر اساس اين آيه ‘ ديدگاه اسلام درباره ي زن و مرد را توضيح دهيد.

(من عمل صالحاْْْْ  من ذكر او انثي و هو مؤمن) 

۳ـ ازنظرنقش خانوادگي واجتماعي بين زن ومردتفاوت وجوددارد

 

    ص                  غ     

۴ـ آیا تفاوت نقش های اجتماعی زن و مرد می تواند بیانگر تفاوت ارزش آنها باشد ؟

۵ـ تفاوت نقش های خانوادگی زن و مرد به چه معناست ؟

۶ـ تفاوت یک شرکت تجاری ، اداری ، صنعتی با نهاد خانواده چیست ؟

۷ـ تشكيل خانواده زمينه .............. دارد.

۸ـ زمینه های چهارگانه تشکیل خانواده را نام ببرید .

۹ـ ابتدايي ترين زمينه شكل گيري نهادخانواده .................... است.

۱۰ـ آیا می توان جایگزینی برای آرامش و انس در کنار   همسر پیدا کرد ؟توضيح دهيد؟

 ۱۱ـ بستر رشد و بالندگی فرزندان کجاست ؟ جایگزین آن چیست ؟

 ۱۲-عامل تحکیم ارتباط زن ومرد به عنوان همسر چیست ؟

 ۱۳ـ ....................... تحكيم بخش وحدت روحي زن ومرداست.

۱۴ـ عالي ترين زمينه شكل گيري خانواده كدام مورداست؟

الف)نيازبه رشدوبالندگي                                 ب)نيازبه آرامش روحي    

 ج)نيازجنسي                                               د)رشدوپرورش فرزندان

 

 

۱۵ـ هيچ يك ازاستعدادهاي فرزندان كه به خاطربي تدبيري پدرومادرسركوب شوندنزدخدامجازات ندارد.ص                      غ     

۱۶ـ آثارمطلوب ومثبت ازدواج درزندگي رابيان كنيد؟

۱۷ـ چه رابطه اي ميان ازدواج وبهداشت رواني وجوددارد؟

 

سؤالات متن درس پانزدهم

 

۱ـ اگر عقدی به زور انجام پذیرد چه حکمی دارد ؟

۲ـ اذن پدربراي ازدواج دختر..............است.

۳ـ اولين سنگ بناي خانواده ..................... است.

۴ـ زمان مناسب براي ازدواج چه موقعي است؟

الف)بلوغ طبيعي                                                       ب)بلوغ فكري         

 ج) بلوغ طبيعي وفكري                                              د)استقلال اقتصادي

۵ـ شش مورد از معیارهای انتخاب همسر که برای شما اهمیت دارد را نام ببرید .

۶ـ چهارموردازراههاي شناخت همسررابيان نماييد؟

۷ـ جملات زير را تكميل كنيد:

پيشوايان ما فرموده اند :

.................................. نصف دين خود را حفظ كرده است.

دو ركعت نماز شخص متاهل برابر با ........................... است.

۸ـ فواید ازدواج به موقع را بیان کنید ؟

۹ـ چرانباید بین بلوغ طبیعی و فکری با ازدواج فاصله زیادی ایجاد شود ؟

۱۰ـ سه مورد از مشکلات ازدواج را بیان کنید و بنویسید که برای هر یک چه راه حلهایی می توان ارائه داد ؟

 

سؤالات متن درس شانزدهم 

۱ـ آيات زيرراترجمه كنيد؟  

و قضي ربك ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدين  احسانااحدهما او كلاهما فلا تقل لهمااف                               

۲ـ شرایط اصلی عقد ازدواج را نام ببرید .

۳ـ به نظر شما چرا  دختر و پسر از بیان عیوب یکدیگر در پیمان ازدواج نباید خودداری کنند بلکه توصیه به این مسئله نیز می شود ؟

۴ـ نفقه چيست و بر عهده ي كيست؟

۵ـ آیا  شرط پرداخت نفقه نیاز زن می باشد ؟ توضیح دهید .

۶ـ یکسان سازی نقش زوجین در زندگی چه عوارض نامطلوبی را به جا می گذارد ؟

۷ـ چرا نمی توان نقش های اختصاصی زن و مرد را با یکدیگر معاوضه  کرد ؟

۸ـ تأمین هزینه های زندگی فرزندان به عهده کیست ؟

۹ـ مديريت داخلي خانه با ............... است.

۱۰ـ رسول بزرگوار اسلام (ص) چه مطلبی را مهمتر ا ز اعتکاف در مسجد النبی می دانند چرا ؟

۱۱ـ مهم ترين وظيفه پدرومادرچيست؟

۱۲ـ طبق سخن اميرالمومنين(ع)جهادزن ............... است.

الف)اطاعت ازهمسرش                                 ب)تدبيرامورخانه

ج)ايفاي نقش مادري                                       د)آراستگي براي شوهرش

۱۳ـ همسر داری یکی از نقش های مهم زنان است . در مورد آن توضیح دهید

۱۴ـ یکی از نقش های مردان مدیریت خانواده می باشد آیا این نقش با نقش تدبیر امور خانه که  نقش زن می باشد تداخل و مزاحمت ایجاد نمی کند ؟

۱۵ـ آیا تربیت شایسته فرزندان و فداکاری و محبت مادر به فرزند برای خود مادر هم فایده دارد ؟ چگونه ؟

۱۶ـ چه عاملی باعث آماده شدن زمینه مناسب برای رشد و بالندگی فرزندان و آرامش و  نشاط همسر می باشد ؟

 


موضوعات مرتبط: مطالب مربوط به دین وزندگی سال سوم

تاريخ : پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ | 16:50 | نویسنده : داودی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.